Categories
Health News

สภาพอากาศสุดขั้วมีผลกระทบต่อโรคผิวหนัง

ผิวหนังเป็นอวัยวะที่ใหญ่และซับซ้อน และทำหน้าที่เป็นส่วนติดต่อหลักของร่างกายกับสิ่งแวดล้อม มีบทบาทสำคัญในการทำงานของประสาทสัมผัส การควบคุมอุณหภูมิ อุปสรรค และการทำงานของภูมิคุ้มกัน เมื่อน้ำท่วม ไฟป่า และเหตุการณ์ความร้อนจัดเพิ่มความถี่และความรุนแรงภัยคุกคามที่สำคัญต่อสุขภาพผิวหนังทั่วโลก เนื่องจากโรคผิวหนังจำนวนมากมีความอ่อนไหวต่อสภาพอากาศ

การทบทวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์อย่างกว้างขวางเพื่อเน้นถึงอาการทางผิวหนังที่สำคัญที่เริ่มต้นหรือรุนแรงขึ้นจากเหตุการณ์ทางภูมิอากาศเหล่านี้ และยังเน้นถึงผลกระทบที่ไม่สมส่วนต่อประชากรชายขอบและกลุ่มเสี่ยง ภาพรวมที่ครอบคลุมของโรคผิวหนังที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศที่รุนแรงเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาผู้ป่วย การดำเนินการรักษาในระยะเริ่มต้นและผลลัพธ์ของโรคที่ดีขึ้น ผลกระทบอันกว้างใหญ่ที่เหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วมีต่อโรคผิวหนัง และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างลึกซึ้งยิ่งทำให้ความไม่เท่าเทียมกันรุนแรงขึ้น